Jody Long
Ciao - Sweet Knits for Baby

Ciao - Sweet Knits for Baby: A wonderful hardcover from Jody Long featuring designs in Jody Long Ciao.
Ciao

A design preview for 'Ciao - Sweet Knits for Baby'

image preview of design 'Alberto'
Alberto
 • 3-5 balls Jody Long Ciao #009
image preview of design 'Alessandro'
Alessandro
 • 1-2 balls Jody Long Ciao #003
 • 1-3 balls Jody Long Ciao #009
 • 1-3 balls Jody Long Ciao #002
image preview of design 'Amanta'
Amanta
 • 3-4 balls Jody Long Ciao #018
image preview of design 'Aurora'
Aurora
 • 3-5 balls Jody Long Ciao #018
image preview of design 'Bambina'
Bambina
 • 3-5 balls Jody Long Ciao #018
image preview of design 'Bella'
Bella
 • 12 balls Jody Long Ciao #007
image preview of design 'Bruno'
Bruno
 • 1-2 balls Jody Long Ciao #002
 • 1 ball Jody Long Ciao #013
 • 2-3 balls Jody Long Ciao #008
image preview of design 'Capri'
Capri
 • 3-5 balls Jody Long Ciao #012
image preview of design 'Cara'
Cara
 • 4-6 balls Jody Long Ciao #020
image preview of design 'Carlo'
Carlo
 • 4-6 balls Jody Long Ciao #015
image preview of design 'Dario'
Dario
 • 1 ball Jody Long Ciao #003
 • 1 ball Jody Long Ciao #004
image preview of design 'Dino'
Dino
 • 1 ball Jody Long Ciao #015
 • 1-2 balls Jody Long Ciao #005
image preview of design 'Donatella Cardigan & Fabiana Hat'
Donatella Cardigan & Fabiana Hat
 • 1 ball Jody Long Ciao #015
 • 1 ball Jody Long Ciao #011
 • 3-5 balls Jody Long Ciao #019
 • 1-2 balls Jody Long Ciao #019
 • 1 ball Jody Long Ciao #015
 • 1 ball Jody Long Ciao #011
image preview of design 'Enzo'
Enzo
 • 1 ball Jody Long Ciao #002
 • 1 ball Jody Long Ciao #008
 • 1-2 balls Jody Long Ciao #003
 • 1-2 balls Jody Long Ciao #016
image preview of design 'Felixa'
Felixa
 • 3-5 balls Jody Long Ciao #018
image preview of design 'Gina'
Gina
 • 1 ball Jody Long Ciao #002
 • 1 ball Jody Long Ciao #009
 • 1 ball Jody Long Ciao #020
image preview of design 'Lena'
Lena
 • 2-4 balls Jody Long Ciao #016
image preview of design 'Leonardo'
Leonardo
 • 4-7 balls Jody Long Ciao #008
image preview of design 'Lorenzo'
Lorenzo
 • 3-5 balls Jody Long Ciao #007
image preview of design 'Rita Beret & Rocco Poncho'
Rita Beret & Rocco Poncho
 • 2-3 balls Jody Long Ciao #014
 • 6-8 balls Jody Long Ciao #014
image preview of design 'Rizzo'
Rizzo
 • 1 ball Jody Long Ciao #002
 • 1 ball Jody Long Ciao #020
 • 1 ball Jody Long Ciao #015
 • 3-5 balls Jody Long Ciao #011
 • 1 ball Jody Long Ciao #016
 • 1 ball Jody Long Ciao #001
 • 1 ball Jody Long Ciao #010
image preview of design 'Rome'
Rome
 • 1-2 balls Jody Long Ciao #010
 • 1-2 balls Jody Long Ciao #019
 • 1-3 balls Jody Long Ciao #017
image preview of design 'Rosa'
Rosa
 • 1 ball Jody Long Ciao #020
 • 1 ball Jody Long Ciao #019
 • 3-5 balls Jody Long Ciao #002
 • 1 ball Jody Long Ciao #011
image preview of design 'Scilly'
Scilly
 • 2-4 balls Jody Long Ciao #011
 • 1-2 balls Jody Long Ciao #017
image preview of design 'Sienna'
Sienna
 • 4-6 balls Jody Long Ciao #004
image preview of design 'Sofia'
Sofia
 • 3-5 balls Jody Long Ciao #012
image preview of design 'Venice'
Venice
 • 2-3 balls Jody Long Ciao #002
 • 2-4 balls Jody Long Ciao #004
image preview of design 'Zita'
Zita
 • 3 balls Jody Long Ciao #010
 • 3 balls Jody Long Ciao #011
 • 3 balls Jody Long Ciao #015
 • 3 balls Jody Long Ciao #019
 • 3 balls Jody Long Ciao #016
 • 3 balls Jody Long Ciao #017