Jody Long
Ciao - Zita

Ciao - Zita: A great leaflet from Jody Long featuring a design in Jody Long Ciao.
Ciao

A design preview for 'Ciao - Zita'

image preview of design 'Zita'
Zita
  • 3 balls Jody Long Ciao #010
  • 3 balls Jody Long Ciao #011
  • 3 balls Jody Long Ciao #015
  • 3 balls Jody Long Ciao #019
  • 3 balls Jody Long Ciao #016
  • 3 balls Jody Long Ciao #017