Noro
Noro Magazine Twentieth Issue

Select items on sale!
25% off!
$10.00
Noro Magazine Twentieth Issue: A wonderful magazine from Noro featuring designs in Noro Uchiwa, Noro Yukata, Noro Asaginu, Noro Sonata, Noro Enka, Noro Akari, Noro Kakigori, Noro Geshi, Noro Silk Garden Sock, Noro Silk Garden, Noro Tsubame, and Noro Silk Garden Lite.
Uchiwa
Yukata
Asaginu
Sonata
Enka
Akari
Kakigori
Geshi
Silk Garden Sock
Silk Garden
Tsubame
Silk Garden Lite

A design preview for 'Noro Magazine Twentieth Issue'

image preview of design '01 - Anisie'
01 - Anisie
 • 2-4 balls Noro Uchiwa #01
image preview of design '02 - Abra'
02 - Abra
 • 2 balls Noro Uchiwa #04
image preview of design '03 - Augustina'
03 - Augustina
 • 4 balls Noro Yukata #14
image preview of design '04 - Frazier'
04 - Frazier
 • 8 balls Noro Asaginu #09
image preview of design '05 - Maxhill'
05 - Maxhill
 • 2 hanks Noro Sonata #16
image preview of design '06 - Zarel'
06 - Zarel
 • 1 hank Noro Sonata #22
 • 1 hank Noro Sonata #16
 • 1 hank Noro Sonata #20
 • 1 hank Noro Sonata #19
 • 1 hank Noro Sonata #17
 • 1 hank Noro Sonata #04
 • 1 hank Noro Sonata #01
 • 2 hanks Noro Sonata #02
image preview of design '07 - Safiya'
07 - Safiya
 • 3-5 balls Noro Enka #08
image preview of design '08 - Niccola'
08 - Niccola
 • 1 hank Noro Sonata #06
 • 1 ball Noro Enka #08
image preview of design '09 - Wynnie'
09 - Wynnie
 • 4 balls Noro Yukata #13
image preview of design '10 - Keegan'
10 - Keegan
 • 5-8 balls Noro Asaginu #14
image preview of design '11 - Tobin'
11 - Tobin
 • 4-6 balls Noro Asaginu #01
image preview of design '12 - Rochella'
12 - Rochella
 • 5-7 balls Noro Asaginu #03
image preview of design '13 - Zana'
13 - Zana
 • 5-8 balls Noro Asaginu #12
image preview of design '14 - Mornington'
14 - Mornington
 • 1 hank Noro Sonata #21
 • 2 hanks Noro Sonata #01
 • 1 ball Noro Akari #17
image preview of design '15 - Quinny'
15 - Quinny
 • 1 ball Noro Kakigori #12
image preview of design '16 - Arna'
16 - Arna
 • 1 ball Noro Kakigori #01
image preview of design '17 - Iliana'
17 - Iliana
 • 1 ball Noro Akari #25
image preview of design '18 - Tayah'
18 - Tayah
 • 1 ball Noro Akari #23
image preview of design '19 - Ameara'
19 - Ameara
 • 1 ball Noro Geshi #02
 • 1 ball Noro Geshi #07
image preview of design '20 - Amusa'
20 - Amusa
 • 1 ball Noro Geshi #02
 • 1 ball Noro Geshi #07
image preview of design '21 - Diamond Shawl'
21 - Diamond Shawl
 • 1 skein Noro Silk Garden Sock #S84
image preview of design '22 - Feather-and-Fan Lace Blanket'
22 - Feather-and-Fan Lace Blanket
 • 4 skeins Noro Silk Garden #84
 • 11 skeins Noro Silk Garden #341
image preview of design '23 - Lace and Rib Socks'
23 - Lace and Rib Socks
 • 1 skein Noro Silk Garden Sock #S84
image preview of design '24 - Braided Scarf'
24 - Braided Scarf
 • 3 skeins Noro Silk Garden #84
image preview of design '25 - Sakura'
25 - Sakura
 • 2 balls Noro Enka #11
image preview of design '26 - Nemphila'
26 - Nemphila
 • 2 balls Noro Tsubame #21
image preview of design '27 - Jacintha'
27 - Jacintha
 • 2 balls Noro Geshi #29
image preview of design '28 - Myrtlar'
28 - Myrtlar
 • 2 balls Noro Uchiwa #10
image preview of design '29 - Kenton'
29 - Kenton
 • 3-5 balls Noro Silk Garden Lite #2094
 • 4-6 balls Noro Silk Garden Lite #2084
image preview of design 'Bonus Design - The Knit Bandana'
Bonus Design - The Knit Bandana
 • 1 skein Noro Silk Garden #471