Ella Rae
Cozy Soft - Makenna Blanket

Cozy Soft - Makenna Blanket: A wonderful leaflet from Ella Rae featuring a design in Ella Rae Cozy Soft.
Cozy Soft

A design preview for 'Cozy Soft - Makenna Blanket'

image preview of design 'Makenna Blanket'
Makenna Blanket
  • 3 balls Ella Rae Cozy Soft #02
  • 3 balls Ella Rae Cozy Soft #21
  • 2 balls Ella Rae Cozy Soft #41
  • 3 balls Ella Rae Cozy Soft #01