Noro
Kashirukuru - Celeste Basketweave Cowl

Kashirukuru - Celeste Basketweave Cowl: A great leaflet from Noro featuring a design in Noro Kashirukuru.
Kashirukuru

A design preview for 'Kashirukuru - Celeste Basketweave Cowl'

image preview of design 'Celeste Basketweave Cowl'
Celeste Basketweave Cowl
  • 1 hank Noro Kashirukuru #75