Noro
Kashirukuru - Lila Striped Cowl

Kashirukuru - Lila Striped Cowl: A fantastic leaflet from Noro featuring a design in Noro Kashirukuru.
Kashirukuru

A design preview for 'Kashirukuru - Lila Striped Cowl'

image preview of design 'Lila Striped Cowl'
Lila Striped Cowl
  • 1 hank Noro Kashirukuru #24
  • 1 hank Noro Kashirukuru #75