Noro
Noro Magazine Fifteenth Issue

Select items on sale!
25% off!
$10.00
Noro Magazine Fifteenth Issue: An excellent magazine from Noro featuring designs in Noro Bachi, Noro Silk Garden, Noro Kanzashi, Noro Kureyon Air, Noro Tennen, Noro Kureopatora, Noro Ito, Noro Kiri, Noro Kureyon, Ella Rae Chunky Merino Superwash, Noro Silk Garden Sock, Noro Silk Garden Solo, and Noro Silk Garden Sock Solo.
Bachi
Silk Garden
Kanzashi
Kureyon Air
Tennen
Kureopatora
Ito
Kiri
Kureyon
Chunky Merino Superwash
Silk Garden Sock
Silk Garden Solo
Silk Garden Sock Solo

A design preview for 'Noro Magazine Fifteenth Issue'

image preview of design '01 - Rambler Ruana'
01 - Rambler Ruana
 • 5-6 balls Noro Bachi #01
image preview of design '02 - Turtleneck Pullover'
02 - Turtleneck Pullover
 • 9-13 skeins Noro Silk Garden #471
image preview of design '03 - Open Cardigan'
03 - Open Cardigan
 • 2-3 balls Noro Kanzashi #03
 • 2-3 balls Noro Bachi #01
 • 2-3 balls Noro Bachi #03
image preview of design '04 - Long Cardigan'
04 - Long Cardigan
 • 5 balls Noro Kanzashi #01
image preview of design '05 - Center-Cable Pullover'
05 - Center-Cable Pullover
 • 7-10 hanks Noro Kureyon Air #416
image preview of design '06 - Gradient Cable Pullover'
06 - Gradient Cable Pullover
 • 2-3 hanks Noro Tennen #3
 • 2-3 hanks Noro Tennen #2
 • 2-3 hanks Noro Tennen #1
 • 2-3 hanks Noro Tennen #28
image preview of design '07 - Eyelet Wrap'
07 - Eyelet Wrap
 • 2 balls Noro Bachi #01
 • 1 ball Noro Kanzashi #01
image preview of design '08 - Tabard-Style Turtleneck'
08 - Tabard-Style Turtleneck
 • 5-6 balls Noro Kureopatora #1001
image preview of design '09 - Two Direction Poncho'
09 - Two Direction Poncho
 • 3 balls Noro Ito #04
image preview of design '10 - Pointed Poncho'
10 - Pointed Poncho
 • 3 balls Noro Bachi #02
image preview of design '11 - Poncho'
11 - Poncho
 • 5 balls Noro Ito #08
image preview of design '12 - Wave Pattern Poncho'
12 - Wave Pattern Poncho
 • 3 hanks Noro Kiri #11
 • 2 hanks Noro Kiri #05
 • 1 hank Noro Kiri #07
image preview of design '13 - Fiesta Scarf'
13 - Fiesta Scarf
 • 10 skeins Noro Kureyon #343
 • small amount Ella Rae Chunky Merino Superwash #05
image preview of design '14 - Wavy Triangle Shawl'
14 - Wavy Triangle Shawl
 • 2 skeins Noro Silk Garden Sock #S269
 • 1 skein Noro Silk Garden Sock #S471
image preview of design '15 - Slouchy Hat'
15 - Slouchy Hat
 • 1 ball Noro Kanzashi #02
image preview of design '16 - Cowl'
16 - Cowl
 • 1 ball Noro Kanzashi #03
image preview of design '17 - Hat & Fingerless Mitts'
17 - Hat & Fingerless Mitts
 • 1 hank Noro Kiri #09
image preview of design '18 - Slip Stitch Cowl'
18 - Slip Stitch Cowl
 • 1 skein Noro Silk Garden Solo #39
 • 1 skein Noro Silk Garden #211
image preview of design '19 - Short-Row Shawl'
19 - Short-Row Shawl
 • 2 skeins Noro Silk Garden Sock #S8
 • 3 skeins Noro Silk Garden Sock Solo #S3
image preview of design '20 - Rectangular Shawl'
20 - Rectangular Shawl
 • 4 balls Noro Bachi #01
image preview of design '21 - A-Line Pullover'
21 - A-Line Pullover
 • 9-14 skeins Noro Silk Garden #496
image preview of design '22 - Cable Rib Pullover'
22 - Cable Rib Pullover
 • 3-5 balls Noro Kureopatora #1072
image preview of design '23 - Hat'
23 - Hat
 • 2 skeins Noro Kureyon #421
image preview of design '24 - Asymmetrical Pullover'
24 - Asymmetrical Pullover
 • 3 balls Noro Ito #20
image preview of design '25 - Stockinette Vest'
25 - Stockinette Vest
 • 2-4 balls Noro Bachi #06
image preview of design '26 - Fingerless Mitts'
26 - Fingerless Mitts
 • 1 skein Noro Kureyon #421
image preview of design '27 - Cowl-Neck Pullover'
27 - Cowl-Neck Pullover
 • 5-7 hanks Noro Tennen #40
image preview of design '28 - Textured Vest'
28 - Textured Vest
 • 6-10 skeins Noro Kureyon #434
image preview of design '29 - Horizontal Cable Cardi'
29 - Horizontal Cable Cardi
 • 3 balls Noro Ito #15
image preview of design '30 - Textured Panel Pullover'
30 - Textured Panel Pullover
 • 7-11 skeins Noro Silk Garden Solo #63
image preview of design '31 - Poncho-Shawl'
31 - Poncho-Shawl
 • 4 skeins Noro Silk Garden Sock #S484
image preview of design '32 - Hat'
32 - Hat
 • 1 ball Noro Bachi #01
image preview of design '33 - Sleeveless Dress'
33 - Sleeveless Dress
 • 3 balls Noro Kanzashi #03
image preview of design '34 - Sweater'
34 - Sweater
 • 4 hanks Noro Kiri #17
image preview of design '35 - Sweater'
35 - Sweater
 • 8 balls Noro Bachi #01
image preview of design '36 - Short-sleeved Sweater'
36 - Short-sleeved Sweater
 • 3 balls Noro Kanzashi #01
image preview of design '37 - Top'
37 - Top
 • 4 hanks Noro Kureyon Air #425
image preview of design '38 - Waistcoat'
38 - Waistcoat
 • 4 skeins Noro Silk Garden Sock Solo #S63