Noro
Noro Kureyon - The 30th Anniversary Collection

Select items on sale!
30% off!
$30.00
Noro Kureyon - The 30th Anniversary Collection: A terrific hardcover from Noro featuring designs in Noro Kureyon, Noro Silk Garden Solo, and Noro Kureyon Air.
Kureyon
Silk Garden Solo
Kureyon Air

A design preview for 'Noro Kureyon - The 30th Anniversary Collection'

image preview of design 'Brick Lane'
Brick Lane
 • 8 skeins Noro Kureyon #211
 • 2 skeins Noro Kureyon #149
 • 2 skeins Noro Kureyon #263
image preview of design 'Cable News'
Cable News
 • 2 skeins Noro Kureyon #359
image preview of design 'Castaway'
Castaway
 • 11 skeins Noro Kureyon #327
image preview of design 'Chain Link Shawlette'
Chain Link Shawlette
 • 6 skeins Noro Kureyon #381
image preview of design 'Color Punch Scarf'
Color Punch Scarf
 • 7 skeins Noro Kureyon #374
image preview of design 'Color Vine Cardigan'
Color Vine Cardigan
 • 4-6 skeins Noro Kureyon #188
 • 8-12 balls Noro Silk Garden Solo #9
image preview of design 'Color Waves'
Color Waves
 • 4 skeins Noro Kureyon #381
 • 4 skeins Noro Kureyon #263
 • 4 skeins Noro Kureyon #332
 • 4 skeins Noro Kureyon #40
 • 4 skeins Noro Kureyon #392
 • 4 skeins Noro Kureyon #389
 • 4 skeins Noro Kureyon #378
image preview of design 'Country Weave Pillows'
Country Weave Pillows
 • 18 skeins Noro Kureyon #149
image preview of design 'Diamond Spiral Cape'
Diamond Spiral Cape
 • 8 skeins Noro Kureyon #211
image preview of design 'Entre-lace Pullover'
Entre-lace Pullover
 • 14 skeins Noro Kureyon #327
image preview of design 'Fair And Square'
Fair And Square
 • 6-7 skeins Noro Kureyon #359
 • 6-7 skeins Noro Kureyon #40
image preview of design 'Farmhouse Felt'
Farmhouse Felt
 • 6 skeins Noro Kureyon Air #381
 • 6 skeins Noro Kureyon Air #378
 • 4 skeins Noro Kureyon Air #392
image preview of design 'Patchwork'
Patchwork
 • 2 skeins Noro Kureyon #388
 • 2 skeins Noro Kureyon #343
image preview of design 'Puff Love'
Puff Love
 • 2 skeins Noro Kureyon #188
image preview of design 'Refined Stripes Cardigan'
Refined Stripes Cardigan
 • 11-14 skeins Noro Kureyon #388
image preview of design 'Rustic Ruana'
Rustic Ruana
 • 8 skeins Noro Kureyon Air #263
image preview of design 'Seashell Ripple'
Seashell Ripple
 • 6 skeins Noro Kureyon #326
image preview of design 'Seedling'
Seedling
 • 6 skeins Noro Kureyon #102
image preview of design 'Squared'
Squared
 • 3-4 skeins Noro Kureyon #40
 • 3-4 skeins Noro Kureyon #359
 • 3-4 skeins Noro Kureyon #381
 • 3-4 skeins Noro Kureyon #344
image preview of design 'Starshawl'
Starshawl
 • 7 skeins Noro Kureyon #359
 • 5 skeins Noro Kureyon #211
image preview of design 'Stripes To Go'
Stripes To Go
 • 6 skeins Noro Kureyon Air #319
image preview of design 'The Electric Slip'
The Electric Slip
 • 2 skeins Noro Kureyon #272
image preview of design 'Tilted Lace Scarf'
Tilted Lace Scarf
 • 4 skeins Noro Kureyon #392
image preview of design 'Tokyo Pullover'
Tokyo Pullover
 • 12-17 skeins Noro Kureyon #332
image preview of design 'Top Notch'
Top Notch
 • 2 skeins Noro Kureyon #102
image preview of design 'Trellis Twist'
Trellis Twist
 • 3 skeins Noro Kureyon #343
image preview of design 'Water Lilies'
Water Lilies
 • 8 skeins Noro Kureyon #359
 • 7 skeins Noro Kureyon #40
image preview of design 'Wicker Lace Pullover'
Wicker Lace Pullover
 • 4-5 skeins Noro Kureyon #149
 • 4-5 skeins Noro Kureyon #211
image preview of design 'Winter Brocade Hooded Scarf'
Winter Brocade Hooded Scarf
 • 6 skeins Noro Kureyon #359
image preview of design 'Woven Lilac Cowl'
Woven Lilac Cowl
 • 2 skeins Noro Kureyon #188