Noro
Hanami II

Hanami II: A terrific softcover from Noro featuring designs in Noro Taiyo Sock, Noro Silk Garden Lite, Noro Taiyo, Noro Kibou, Noro Shiraito, Noro Taiyo Sport, and Noro Tokonatsu.
Taiyo Sock
Silk Garden Lite
Taiyo
Kibou
Shiraito
Taiyo Sport
Tokonatsu

A design preview for 'Hanami II'

image preview of design 'Crochet Top [YS-612]'
Crochet Top [YS-612]
  • 3 skeins Noro Taiyo Sock #64
image preview of design 'Lace Jacket [YS-605]'
Lace Jacket [YS-605]
  • 8 skeins Noro Silk Garden Lite #2088
image preview of design 'Lace Sweater [YS-606]'
Lace Sweater [YS-606]
  • 4 skeins Noro Taiyo #75
image preview of design 'Lace Waistcoat [YS-608]'
Lace Waistcoat [YS-608]
  • 3 skeins Noro Kibou #14
image preview of design 'Lady Waistcoat [YS-610]'
Lady Waistcoat [YS-610]
  • 5 skeins Noro Shiraito #50
image preview of design 'Sleeveless Top [YS-607]'
Sleeveless Top [YS-607]
  • 3 skeins Noro Taiyo Sport #15
image preview of design 'Sweater & Scarf [YS-611]'
Sweater & Scarf [YS-611]
  • 5 skeins Noro Tokonatsu #8
image preview of design 'Sweater & Skirt [YS-614]'
Sweater & Skirt [YS-614]
  • 6 skeins Noro Tokonatsu #18