Noro
Noro Magazine Nineteenth Issue

Noro Magazine Nineteenth Issue: A wonderful magazine from Noro featuring designs in Noro Kureyon, Noro Bachi, Noro Okunoshima, Noro Miyabi, Noro Tsuido, Noro Haunui, Noro Viola, Noro Silk Garden Solo, Noro Madara, Noro Silk Garden Sock Solo, Noro Silk Garden, Noro Ito, Noro Kureopatora, Noro Kureyon Air, Noro Silk Garden Sock, and Noro Tsubame.
Kureyon
Bachi
Okunoshima
Miyabi
Tsuido
Haunui
Viola
Silk Garden Solo
Madara
Silk Garden Sock Solo
Silk Garden
Ito
Kureopatora
Kureyon Air
Silk Garden Sock
Tsubame

A design preview for 'Noro Magazine Nineteenth Issue'

image preview of design '01 - Amondine'
01 - Amondine
 • 6-12 skeins Noro Kureyon #447
image preview of design '02 - Ambrosian'
02 - Ambrosian
 • 2-3 balls Noro Bachi #16
image preview of design '03 - Clove'
03 - Clove
 • 4-8 balls Noro Okunoshima #01
image preview of design '04 - Bartlette'
04 - Bartlette
 • 4-6 hanks Noro Miyabi #04
image preview of design '05 - Hazelnut'
05 - Hazelnut
 • 4-7 balls Noro Tsuido #24
image preview of design '06 - Brioni'
06 - Brioni
 • 3-5 balls Noro Haunui #03
 • 1 ball Noro Haunui #01
image preview of design '07 - Barley'
07 - Barley
 • 1-2 balls Noro Okunoshima #01
image preview of design '08 - Jessamine'
08 - Jessamine
 • 2-4 balls Noro Viola #03
image preview of design '09 - Hexad'
09 - Hexad
 • 4 hanks Noro Miyabi #02
 • 5 hanks Noro Miyabi #04
image preview of design '10 - Hexagraph'
10 - Hexagraph
 • 5 skeins Noro Silk Garden Solo #
 • 5 skeins Noro Silk Garden Solo #
 • 4 skeins Noro Silk Garden Solo #
 • 4 skeins Noro Silk Garden Solo #
image preview of design '11 - Fillbert'
11 - Fillbert
 • 4 hanks Noro Madara #04
image preview of design '12 - Lotus'
12 - Lotus
 • 8-10 skeins Noro Silk Garden Sock Solo #S2
image preview of design '13 - Rosalind'
13 - Rosalind
 • 3 skeins Noro Silk Garden #TW87
 • 3 skeins Noro Silk Garden #TW84
image preview of design '14 - Mans Slouchy Hat'
14 - Mans Slouchy Hat
 • 1 skein Noro Kureyon #149
 • 1 skein Noro Kureyon #260
image preview of design '15 - Classic Scarf'
15 - Classic Scarf
 • 4 skeins Noro Silk Garden #267
image preview of design '16 - Mans Pullover'
16 - Mans Pullover
 • 10-13 skeins Noro Kureyon #149
 • 6-8 skeins Noro Kureyon #283
image preview of design '17 - Mans Ribbed Hat'
17 - Mans Ribbed Hat
 • 1 skein Noro Kureyon #149
 • 1 skein Noro Kureyon #276
image preview of design '18 - Block Party'
18 - Block Party
 • 2 balls Noro Ito #29
image preview of design '19 - Asters'
19 - Asters
 • 5 skeins Noro Kureyon #359
image preview of design '20 - Crippen'
20 - Crippen
 • 2 balls Noro Kureopatora #1030
image preview of design '21 - Tamarind'
21 - Tamarind
 • 1 ball Noro Ito #27
image preview of design '22 - Oleanda'
22 - Oleanda
 • 4 hanks Noro Kureyon Air #437
image preview of design '23 - Hakea'
23 - Hakea
 • 3-4 balls Noro Haunui #04
image preview of design '24 - Correa'
24 - Correa
 • 10-14 skeins Noro Silk Garden #47
image preview of design '25 - Acacia'
25 - Acacia
 • 4-6 skeins Noro Silk Garden Sock #S86
image preview of design '26 - Tyto'
26 - Tyto
 • 5-7 balls Noro Okunoshima #9
image preview of design '27 - Piper'
27 - Piper
 • 2-3 balls Noro Viola #03
image preview of design '28 - Sia'
28 - Sia
 • 5-7 hanks Noro Madara #01
image preview of design '29 - Starry Night'
29 - Starry Night
 • 1 hank Noro Madara #04
 • 2 skeins Noro Silk Garden #429
image preview of design 'Bonus Design 1: The Absolute Beginner Mitts'
Bonus Design 1: The Absolute Beginner Mitts
 • 1 ball Noro Viola #03
image preview of design 'Bonus Design 2: Veronika Cowl - 2 x 2 Rib version'
Bonus Design 2: Veronika Cowl - 2 x 2 Rib version
 • 2 hanks Noro Madara #08
image preview of design 'Bonus Design 2: Veronika Cowl - Garter Ridge Rib version'
Bonus Design 2: Veronika Cowl - Garter Ridge Rib version
 • 1 ball Noro Tsubame #08
image preview of design 'Bonus Design 2: Veronika Cowl - K3, P2 Rib version'
Bonus Design 2: Veronika Cowl - K3, P2 Rib version
 • 4 skeins Noro Silk Garden #470
image preview of design 'Bonus Design 2: Veronika Cowl - Mistake St Rib version'
Bonus Design 2: Veronika Cowl - Mistake St Rib version
 • 2 balls Noro Okunoshima #04
image preview of design 'Bonus Design 2: Veronika Cowl - Slip St Rib version'
Bonus Design 2: Veronika Cowl - Slip St Rib version
 • 2 hanks Noro Miyabi #08
image preview of design 'OUTTAKE - Buttoned-down Vest'
OUTTAKE - Buttoned-down Vest
 • 7 skeins Noro Kureyon #92
image preview of design 'OUTTAKE - Cardigan'
OUTTAKE - Cardigan
 • 3 balls Noro Tsuido #65
image preview of design 'OUTTAKE - Cardigan'
OUTTAKE - Cardigan
 • 3 balls Noro Ito #39
image preview of design 'OUTTAKE - Sweater'
OUTTAKE - Sweater
 • 5 hanks Noro Miyabi #32
image preview of design 'OUTTAKE - Sweater'
OUTTAKE - Sweater
 • 4 skeins Noro Silk Garden #